Projekt "Niech zrobi ręka co pomyśli głowa"

        Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” realizuje projekt „Niech zrobi ręka co pomyśli głowa”
w ramach konkursu 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność” ogłoszonego i współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt trwa od 04-03-2019 do 29-02-2020 z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

       W ramach działania raz w tygodniu odbywają się indywidualne zajęcia – terapia ręki z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, w których uczestniczy osiemnastu uczniów „Kolorowej Szkoły” Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi i Niepublicznego Gimnazjum. Informacja o naborze przedstawiona została podczas zebrania szkolnego i umieszczona na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły. Rekrutacja beneficjentów zajęć odbyła się na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnionych przez rodziców / opiekunów prawnych.

       Terapeuci na wstępie przeprowadzili diagnozę funkcjonalną uczestników i wyznaczyli indywidualne cele, które realizowane były podczas zajęć. Zakończeniem pierwszego etapu projektu była ewaluacja tych celów.

          Od września 2019 roku indywidualne zajęcia – terapia ręki z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających metod porozumiewania się będą kontynuowane.